10.08.2006

BICOLANO FOLK SONG-Ining Kalibangbang

Ining Kalibangbang

The song is about a butterfly asking the flower to let him take refuge under her petals.

uploaded by cathcath.com

Ining kalibangbang macurin an lipungaw
Sa tangod nin burac naglalayawlayaw
Pusong nagtitios asin nanambitan
An hamot mo, Jazmin, sa puso cong nacaomay

An hamot mo Jazmin, abaa na
Sa pusong may sakit nacaranga
Caya sa limpoy mo aco pasironga
Tibaad mahali an sakit ko
Na pinagtitios haloyon na
Acong sinikwal mo lugod gadanon na.
back to Filipino Folk Songs,,,
,,,,
,, ,
,, ,
, ,Technorati tags:
,,,,,,,,,,,,

No comments: