7.31.2007

Naraniag a Bulan

Naraniag a Bulan (Shiny Moon)

O naraniag a bulan

Un-unnoyko't indengam

Dayta naslag a silawmo

Dika kad ipaidam

O naraniag a bulan

Sangsangitko indengam

Toy nasipnget a lubongko

Inka kad silawan

Tapno diak mayaw-awan

No inka nanglipaten

Karim kaniak naumagen

Samsam-itek ni patay

O bulan ket aklunem

Nanglaylay toy ayatkon

Inka kadi palasbangem

Un-unnoyko, danasem nga ikeddeng.back to Filipino Folk Songs


Tags:
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
, ,,,,

7.29.2007

Talaw

Intro: D-A-G-A-D (2x)

Waday esay labi ay ek nan- esesa
Ay manangtangad sin talaw ed daya
Asak iitawen ay sika-a di esa
Talaw sin ed langit ay ek binuybuya.

Asak nenemnemen no gasat di dumteng
Ta sika kuma di para ken sak-en
Ngem masdaawak talaw ay inilak
Kanak et no sik-a kambaw kan in-misukat

Chorus:
Asak ud pay men-se-semsem
Sakit di nemnem
Talaw si ek buybuyaen
Nan tungpal si udom
Kamak baw wat ini-itaw
San layad mo ken sak-en
Ay into pay san talaw
Ay ek buybuyaen.

Et naey-yak kasin ay pagman-es esa
Ay mangil-ila san talaw wd daya
Kaasianak koma ta waday maseg-ang
Si balasang ay eyak kapusuan.

(repeat chorus)

Tan nay watak pay manse-semsem
Sakit di nem-nem
Talaw si ek buybuyaen
Nan tungpal si udom.........

back to Filipino Folk Songs


Tags:
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
, ,,,,

7.27.2007

Annako (with English translation)

Ang annako ay isang awit ng pagluluksa sa namatay na inaawit ng mga matatandang babae sa tabi ng namatay. Kung ang namatay ay biktima ng karahasan o kaya ay pinatay, hinahamon ng awit na maghigante ang namatay sa pamamagitan ng pagpatay din sa maysala.

Into'y nabay gatanam
Inka'y tay mid alam
Palalo ka'y kasegseg-ang
No inka et maeesang
Inka et ta alam nan
Ta wad-ay et en kaduam
Ta adi ka et maeesang
Inka et ta alam nan.

Translation:

Masan mo kung saan ka napunta.
Dahil kahit ano ay wala kang dala.
Nakakaawa ka, talagang nakakaawa.
Tingnan mo ikaw ay nag-iisa.
Kaya kailangang kunin mo na siya
Para ikaw ay may makasama.
Para hindi ka mag-isa,
kailangan ay kunin mo na siya.back to Filipino Folk Songs


Tags:
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
, ,,,,

7.26.2007

Inan Talangey -funeral song of Bontoc (with translation)

The achog tells about the life of a dead person and is sung by two or three groups of people during the night vigil for the dead. T


Id cano sangasangadom, wada's Inan Talangey
Ay bayaw ay nasakit, ay isnan nadnenadney
San bebsat Inan Talangey, maid egay da iyey
Bayaw issan masakit, ay si Inan Talangey
Sa't ikokodana dapay anocan nakingey
Wada pay omanono ay daet obpay matey.
San Nakwas ay nadiko, ay ba'w si Inan Talangey
Dadaet isangadil, issan sag-en san tetey
Da't san ab-abiik na napika et ay omey
Bayawan ay manateng ab-abiik di natey
Adyaet mailokoy si'n anito'y sinkaweywey
Nan danen daet mattao bayaw ya nabaginey.
Da't cano menlingos, ay san deey nal-ayan
Ay dan't cano ilan, ay nan enda dinaan
Ay daet maid wan-ey, bayaw ya's nadapisan
Dapay adoadoda san ena nilokoyan
Da't si Inan Talangey, wada ay masidingan
Ulay ikakamo na dapay kayet matayna.

Translation:


Noong unang panahon, ang sabi nila,
Si Inan Talangey
ay may sakit nang matagal na
Ang mga kapatid na lalaki at babae ni Inan Talangey
ay hindi dinala sa
May sakit na si InanTalangey.

Siya ay nakahiga lamang sa kama,
Subali't siya ay mabusisi pa rin.
Di nalaunan siya ay namatay.
Pagkatapos niyang mamatay, si Inan Talangey
ay kanilang itinali sa upuan ng mga patay
at inilagay malapit sa hagdan.
Ang kaniyang kaluluwa ay nagsimulang iwanan ang kanyang katawan,
Para sumama sa mga kaluluwa ng mga namatay.
Siya ay umalis kasama ang mga anito
Ang kanilang daan ay maraming damo at
kasama ang mga matinik na tanim.
Tumingin siya sa kaniyang pinaggalingan
Nakita niya ang daan kung saan siya
ay nanggaling,
Wala siyang makitang bakas ng mga tanim na
natapakan.

Kahit na marami siyang kasamang naglalakad,
Taos, naramdaman ni Inan Talangey na siya
ay nawawalan na ng lakas,
Nagmamadali siyang naglakad pero siya p rin
ay naiiwananan.


back to Filipino Folk Songs


Tags:
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
, ,,,,

7.23.2007

Orakyo (with translation)

Orakyo ay kantang pmabata kung saan ang kalabaw ay ginagawang sakripisyo sa ritual na tinatawag na chom-no. Ang mga matatandang pinuno ng tribu ay sinasamantala itong pagiriwang upang palakasin ang kanilang pakikipagkaibigan sa ibang tribu. Ang mga bata ay kumakanta na nakatayo sa tinatawag na patongan. Ang kanta ay tungkol sa kung paano nahuli ang kalabaw at pinatay sa pamamagitan ng paghuog nito sa bangin.


Kinchag chas fakintot
Rakyo-o orakyo-rakyo-orakyo
Chinachapan chas kipan
Iga-an-gan-oga-an-igan
Kinchag chas ad falakyo
Rakyo-o rakyo-rakyo-o rakyo
Sapalit si kawitan
Ig-an-igan-iga-an-igan

Translation:

Inihulog nila ang fakintot
Rakyo-o orakyo-rakyo-orakyo
Isinabit nila ang mga ulo.
Rakyo-o orakyo-rakyo-orakyo
Nakita ninyo ang palong ng manok?
Ig-an-igan-iga-an-igan

7.22.2007

Pandanggo sa Ilaw

Pandanggo sa Ilaw - The word pandanggo comes from the Spanish dance “fandango”characterized with lively steps and clapping while following a varying ¾ beat. Pandanggo requires excellent balancing skill to maintain the stability of three tinggoy, or oil lamps, placed on head and at the back of each hand. This famous dance of grace and balance originated from Lubang Island, Mindoro.PANDANGGO SA ILAW

Nang pista sa nayon
Nagsayaw ka hirang
Napakagandang pagmasdan
Ang maliliit mong hakbang
At ang tatlong basong
May taglay na ilaw
Ay tinimbang mong lahat
Sa ulo't sa mga kamay
Ngunit 'di mo alam
Na minamasdan kita
At nabihag mo ako
Sa iyong pandanggong kay sigla
Magbuhat na noon
Ay inaalala ka
Dahil sa walang lakas
Ang puso kong limutin ka
Sa pandanggo mo'y
Hanga ang lahat
Tangan mong mga ilawan
Ni isa'y walang lumagpak
Puso kong ito
Nais ko liyag
Ay ingatan mo na rin
Pagka't ikaw ang may hawak.
back to Filipino Folk Songs


Tags:
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
, ,

7.21.2007

Ang Pipit

Ang Pipit
by Levi Celerio


May pumukol sa Pipit sa sanga ng ng isang kahoy
At nahagip bato ang pakpak ng munting ibon
Dahil sa sakit, di nakaya pang lumipad
At ang nangyari ay nahulog ngunit parang taong bumigkas
Mamang kay lupit, ang puso mo'y di na nahabag
Pag pumanaw ang buhay ko, may isang pipit na iiyak
May isang pipit na iiyak, may isang pipit na iiyak.


back to Filipino Folk Songs


,,,
,,,,
,, ,
,, ,
,

Sa Lumang Simbahan

SA LUMANG SIMBAHAN


Ilang beses na rin nilikha ang obrang Ang Lumang Simbahan na isinapelikula pa noong dekada 30s, sa bersiyong ito ay binigyang buhay muli nina Leopoldo Salcedo at Leila Morena kung saan ang kuwento ay tumatakbo sa dalawang pusong nag-iibigan at nagsumpaan sa harap ng dambana sa loob ng Lumang Simbahan.Ginawa ito ng Nolasco Brothers Production at ipinalabas sa mga sinehan noong ika-2 ng Marso, 1949


Sa lumang simbahan
Aking napagmasdan
Dalaga't binata
Ay nagsusumpaan
Sila'y nakaluhod
Sa harap ng altar
Sa tigisang kamay
May hawak na punyal

"Kung ako'y patay na
Ang hiling ko lamang
Dalawin mo giliw
Ang ulilang libing
At kung marinig mo
Ang taghoy at daing
Yao'y pahimakas
Ng sumpaan natin"

"At kung maririnig mo
Ang tugtog ng kampana
Sa lumang simbahan
Dumalaw ka lamang
Lumuhod ka giliw
Sa harap ng altar
At iyong idalangin
Ang naglahong giliw".
back to Filipino Folk Songs


Tags:
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
, ,Technorati tags:
,,,,,,,,,,,,

7.20.2007

Sinisinta Kita

Sinisinta Kita

Sinisinta Kita is a Sampaguita movie in 1963 featuring Luis Gonzales, Gloria Romero, Lopito, Lilian Laing,Patsy, Tony Dauen and Charlie Davao.


Kung ang sinta'y ulilahin
Sino pa kaya'ng tatawagin
Kung hindi si Pepe kong giliw
Na kay layo sa piling.
Refrain:
Malayo man, malapit din
Pilit ko ring mararating
'Wag lamang masabi mong
Di kita ginigiliw.

Chorus:
Sinisinta kita, di ka kumikibo
Akala mo yata ako'y nagbibiro
Saksi ko ang langit, sampu ng kanduro
Kundi kita mahal, puputok ang puso.
Repeat Refrain

Repeat Chorus

Coda:
Sinisinta kita, di ka kumikibo (2x)
Sinisinta kita.


back to Filipino Folk Songs


Tags:
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
, ,Technorati tags:
,,,,,,,,,,,,

7.19.2007

O Maliwanag na Buwan

O, Maliwanag na Buwan
by Levi Celerio

O, maliwanag na buwan
Nakikiusap ako
Ang aking minamahal
Sanay ay malaman mo

Tadhana’y mapagbiro

Ang pag ibig ko sa kanya
Ay hindi maglalaho
Hanggang sa kamatayan.

O, buwan sa liwanag mo
Kami’y nagsumpaan ng irog ko
Giliw ko ang sabi niya
Ang puso ko’y iyong iyo.

back to Filipino Folk Songs


Tags:
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
, ,Technorati tags:
,,,,,,,,,,,,

7.18.2007

ANG TAPIS MO INDAY

ANG TAPIS MO INDAY
by Levi Celerio

Isang musikang inilapat sa pelikulang Ang Tapis mo Inday na kinatatampukan ni Celia Flor at Teody Belarmino.


Ang tapis mo Inday
Ay kay ganda
At mapang-akit
Lunas at aliw
Sa lungkot kong tinitiis

Bakit hindi mo na suot ngayon
Ang saya't tapis mong marikit
Nalimot mo na ba
Ang dating ayos mo kung magbihis.

Tapis na kay ganda,
huwag itapon Inday
Ang aking puso'y mamamanglaw
May damit kang iba,
ngunit bagong hiram
Dapat mong mahalin ang
damit na kinagisnan.


Tags:
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
,

7.17.2007

Carinosa

Cariñosa ( [ˌkariˈɲosa]) is a flirtatious Philippine group dance in the Maria Clara suite of Philippine folk dances where the fan or handkerchief plays an instrumental roll as it places the couple in a hard-to-get romance scenario.

CARIÑOSA
Traditional

Ang pangarap ko sa pag-ibig
Ay maging akin hanggang langit
Ang isang tapat kung gumiliw
Ang pagsuyo'y di mawawaglit
Matupad ko lamang ang nais
Hahamakin ko ang panganib
Sa pagkat ako'y cariñosa kung umibig

II.
Ang puso laging malulumbay
Kung lilimutin mo
Ang pagsintang wagas aking mahal
Irog ko nahan ang pag-asa
Ng tanging pagsintang
Wari'y magdurusa

III.
Panaligan mo aking giliw
Kailan ma'y hindi lilimutin
Ang iyong pagsuyo sa akin
Iingatan ko hanggang libing
Kung ako'y naging cariosa
Sa piling mo lang aking giliw
Ang pag-ibig ko ay asahang
Walang maliw.


Tags:
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
, ,Technorati tags:
,,,,,,,,,,,,

7.16.2007

Nan Layad Nanliktahan

Nan layad nanlikhatan
Tet-eway sik-a
Layad ay nansikhafan
Nar-os cha am-in

Refrain

Seg-ang yangkhay
Nan wad-ay
Sik-a et achi mampay
Ya ngag kasin ta angnen
Nar-os cha am-in


San enta nen fuwekhan
Adim ngen semken
San entan nin fachangan
Nar-os cha am-in

Ta ken mo mimowasan
Sumeg-ang ka man
Ta kasin ta libnayen
San layad tay chua

Layad ta ay chachama
Wedwechas fangunenta
Ta et ampay en amongta
Omafong tay chua

Layad ta, chachama
Into pay kasin chachi
Nar-os cha am-in.

back to Filipino Folk Songs


Tags:
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
, ,,,,

7.15.2007

Banawa

Nu masdem san batawa
Kaman wada ka ay mail-ila
Amed nu masdem
Ay adi kan dumateng
Sik'ay eyak nenemnemen

Man pospusipus san nemnem ko
Problemak ken sik-a ay palalo
Engka ed kanan
Ay maidak sin nemnem mo
Pulos maid ubpay ti seg-ang mo


Nu kuma nu inbagbagam
Ay man-an-anap ka si baknang
Ta adiyak nailawan ay nangibagbaga
San layad ko ken sik-a ay(et) tit-iwa


Maseng-ang kuma si Kabunyan
Ta esa ak ay ususdungam
Tanu wada kasin
Di laydek ay balasang
Ya adin kapogpugsat din tulagan


Nanna-ay et anggay di dawat ko
Ta sapay kuma ken diyos apo
Ta sungbatan na
Nan esang ay dawat ko
Ay anak di baknang di kagasat mo!

7.13.2007

Ako Kini Si Angi (with translation)

Ako kini si Angi,
Ang opisyo ko'y panahi;
Adlaw ug gabii
Kanunay ako nagtahi.

Bisan nako'g unsaon,
Wala'y kuwartang matigum,
Kay ang akong pagpanahi
Igo ra's panginabuhi.


Translation:

Ang pangalan ko ay Angi
Ako ay isang mananahi,
Araw-gabi ako ay nagtatahi,
Nagtatahi ng walang pahinga.

Kahit gaano ang aking gawin
Hindi rin ako makapag-impok
Kung anong kinikita ko sa pananahi,
Ay tama lang para ako mabuhay.

back to Filipino Folk Songs


Tags:
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
, ,,,,

Panag pakada (farewell song)

Panagpakada (Farewell)

Idiak siak iti

Bassit nga tinagibi,

Diak pay nakasubalit

Ti ayatna nga nasudi

Ta narigat gayam

Iti anak nga lalaki,

No dumtengen ti gasatna,

No dumtengen ti gasatna,

Dika makalisi

Agpakada'kon

Balay a dinakdakkelak,

Ken kasta met kenka,

Paraangan nga nagay-ayamak,

Adios hardin

O hardin a nagmulmulaak

Adios Tatang ken Nanang,

Adios Manong ken Manang,

Inggat iti patay.

Tags:
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
, ,,,,