7.13.2007

Panag pakada (farewell song)

Panagpakada (Farewell)

Idiak siak iti

Bassit nga tinagibi,

Diak pay nakasubalit

Ti ayatna nga nasudi

Ta narigat gayam

Iti anak nga lalaki,

No dumtengen ti gasatna,

No dumtengen ti gasatna,

Dika makalisi

Agpakada'kon

Balay a dinakdakkelak,

Ken kasta met kenka,

Paraangan nga nagay-ayamak,

Adios hardin

O hardin a nagmulmulaak

Adios Tatang ken Nanang,

Adios Manong ken Manang,

Inggat iti patay.

Tags:
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
, ,,,,

No comments: