7.26.2007

Inan Talangey -funeral song of Bontoc (with translation)

The achog tells about the life of a dead person and is sung by two or three groups of people during the night vigil for the dead. T


Id cano sangasangadom, wada's Inan Talangey
Ay bayaw ay nasakit, ay isnan nadnenadney
San bebsat Inan Talangey, maid egay da iyey
Bayaw issan masakit, ay si Inan Talangey
Sa't ikokodana dapay anocan nakingey
Wada pay omanono ay daet obpay matey.
San Nakwas ay nadiko, ay ba'w si Inan Talangey
Dadaet isangadil, issan sag-en san tetey
Da't san ab-abiik na napika et ay omey
Bayawan ay manateng ab-abiik di natey
Adyaet mailokoy si'n anito'y sinkaweywey
Nan danen daet mattao bayaw ya nabaginey.
Da't cano menlingos, ay san deey nal-ayan
Ay dan't cano ilan, ay nan enda dinaan
Ay daet maid wan-ey, bayaw ya's nadapisan
Dapay adoadoda san ena nilokoyan
Da't si Inan Talangey, wada ay masidingan
Ulay ikakamo na dapay kayet matayna.

Translation:


Noong unang panahon, ang sabi nila,
Si Inan Talangey
ay may sakit nang matagal na
Ang mga kapatid na lalaki at babae ni Inan Talangey
ay hindi dinala sa
May sakit na si InanTalangey.

Siya ay nakahiga lamang sa kama,
Subali't siya ay mabusisi pa rin.
Di nalaunan siya ay namatay.
Pagkatapos niyang mamatay, si Inan Talangey
ay kanilang itinali sa upuan ng mga patay
at inilagay malapit sa hagdan.
Ang kaniyang kaluluwa ay nagsimulang iwanan ang kanyang katawan,
Para sumama sa mga kaluluwa ng mga namatay.
Siya ay umalis kasama ang mga anito
Ang kanilang daan ay maraming damo at
kasama ang mga matinik na tanim.
Tumingin siya sa kaniyang pinaggalingan
Nakita niya ang daan kung saan siya
ay nanggaling,
Wala siyang makitang bakas ng mga tanim na
natapakan.

Kahit na marami siyang kasamang naglalakad,
Taos, naramdaman ni Inan Talangey na siya
ay nawawalan na ng lakas,
Nagmamadali siyang naglakad pero siya p rin
ay naiiwananan.


back to Filipino Folk Songs


Tags:
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
, ,,,,

No comments: