7.16.2007

Nan Layad Nanliktahan

Nan layad nanlikhatan
Tet-eway sik-a
Layad ay nansikhafan
Nar-os cha am-in

Refrain

Seg-ang yangkhay
Nan wad-ay
Sik-a et achi mampay
Ya ngag kasin ta angnen
Nar-os cha am-in


San enta nen fuwekhan
Adim ngen semken
San entan nin fachangan
Nar-os cha am-in

Ta ken mo mimowasan
Sumeg-ang ka man
Ta kasin ta libnayen
San layad tay chua

Layad ta ay chachama
Wedwechas fangunenta
Ta et ampay en amongta
Omafong tay chua

Layad ta, chachama
Into pay kasin chachi
Nar-os cha am-in.

back to Filipino Folk Songs


Tags:
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
, ,,,,

1 comment:

Artemis said...

thanks for posting this, can you supply the chords or tabs?? thanks a lot!