7.15.2007

Banawa

Nu masdem san batawa
Kaman wada ka ay mail-ila
Amed nu masdem
Ay adi kan dumateng
Sik'ay eyak nenemnemen

Man pospusipus san nemnem ko
Problemak ken sik-a ay palalo
Engka ed kanan
Ay maidak sin nemnem mo
Pulos maid ubpay ti seg-ang mo


Nu kuma nu inbagbagam
Ay man-an-anap ka si baknang
Ta adiyak nailawan ay nangibagbaga
San layad ko ken sik-a ay(et) tit-iwa


Maseng-ang kuma si Kabunyan
Ta esa ak ay ususdungam
Tanu wada kasin
Di laydek ay balasang
Ya adin kapogpugsat din tulagan


Nanna-ay et anggay di dawat ko
Ta sapay kuma ken diyos apo
Ta sungbatan na
Nan esang ay dawat ko
Ay anak di baknang di kagasat mo!

7 comments:

Zhandy said...

I would be luckier if i know whats the background or origin of the song banawa and talaw. Waiting for reply...

Anonymous said...

Does anybody or anyone know the chords for this song

bernard said...

i would be able to understant what was that literary works all about if thiers a translation...waiting 4replay

bernard said...

what is the relevant of the song..

Anonymous said...

i just want to clarify the title of the song its Batawa not banawa thank you c

Anonymous said...

i just want to clarify the title of the song its Batawa not banawa thank you c

Anonymous said...

the title of the song is batawa