1.23.2007

Parabula ng Magsasaka (Sower)

Nang araw na iyon si Hesus ay pumunta sa may dalampasigan. Umupo siya sa isang bangka at doon ay siya ay nagsalita sa mga taong nakatayo. Winika niya sa parabula, Isang magsasaka ang nagtanim ng punla, habang siya ay nagtatanim, ang ibang punla ay nahulog sa daan at kinain mga ibon; ang iba ay nahulog sa mabatong lugar, tumubo lang nang ilang saglit at namatay kaagad dahil walang sapat na lupa upang mabuhay ang ugat;ang iba naman ay nahulog sa mga tanim na may tinik kung saan sila ay nabaon nanag tumubo ang mga tinik;ang ibang punla ay nahulog sa matabang lupa kung saan sila tumubo, dumamo at nagkabunga ng mahigit isandaang beses, ang iba ay animnapu at ang iba naman ay tatlumpung beses lang.

Nang tinanong si Hesus ng kaniyang mga disipulo kung anong ibig sabihin ng parabula, ito ang kaniyang sinabi:

Ang Magsasaka ay Ang Maykapal at ang punla ay ang Kaniyang Salita.

Ang mga taong nakarinig ng salita at hindi ito naintindihan at nakalimutan ay ang tinutukoy na punla na nahulog sa daan. Ang mga taong nakarinig ng salita, tinanggap ng may kasayahan ngunit nang dumating ang pagsubok ay madaling nawalan ng pag-asa at ang Salita ay nakalimutan; ang mga taong narinig ang Salita nguni't mas pinahalagahan ang kamunduhan ay ang mga punlang nahulog sa tanim na may tinik. Ang mga taong nakarinig at isinapuso ang Salita ay ang mga punlang nahulog sa magandang lupa.

Translated from:

Matthew 13:3-23 The Parable of the Sower
On that day went Jesus out of the house, and sat by the sea side. And there were gathered unto him great multitudes, so that he entered into a boat, and sat; and all the multitude stood on the beach. And he spake to them many things in parables, saying, Behold, the sower went forth to sow; and as he sowed, some seeds fell by the way side, and the birds came and devoured them: and others fell upon the rocky places, where they had not much earth: and straightway they sprang up, because they had no deepness of earth: and when the sun was risen, they were scorched; and because they had no root, they withered away. And others fell upon the thorns; and the thorns grew up and choked them: and others fell upon the good ground, and yielded fruit, some a hundredfold, some sixty, some thirty. He that hath ears, let him hear.

When any one heareth the word of the kingdom, and understandeth it not, then cometh the evil one, and snatcheth away that which hath been sown in his heart. This is he that was sown by the way side. And he that was sown upon the rocky places, this is he that heareth the word, and straightway with joy receiveth it;yet hath he not root in himself, but endureth for a while; and when tribulation or persecution ariseth because of the word, straightway he stumbleth. And he that was sown among the thorns, this is he that heareth the word; and the care of the world, and the deceitfulness of riches, choke the word, and he becometh unfruitful. And he that was sown upon the good ground, this is he that heareth the word, and understandeth it; who verily beareth fruit, and bringeth forth, some a hundredfold, some sixty, some thirty.


Balik sa Mga Bugtong at Parabula.

,

1 comment:

kayeponce said...

nice2x..thank you for translating it from english to tagalog. It wasnt a hard time for me anymore.