8.16.2006

ILOCANO FOLK SONG-Da Mangngalap Ken Agsansana

Da mangngalap ken agsansana

Da mangngalap ken agsansana (The fisherman and salt makers)
Ipagsanaankami
Asin ti pagbiaganmi
Awan ti dukdukotmi
Naragsak ti biagmi,
Nupay aduda't manglalalis mangbabain
Ta napanglawkam la nga mangasasain.
Girl:
Diay sibay ti baybay
Kellangami nga umuna,
Danggayanmi't kankanta
Taktakiagmi a napigsa,
Kettang ken bannagmi dikam igingina
Aglalo no adda ni Manong ditoy denna.
Boy:
Adingko, aganuska,
Bagim ti agsansana.
Girl:
Wen, Manong agalistoka
Agkalap ikan ken kurita,
Nakaap-apal nga agpayso't pinagbiagda
Nangngalap ken agsansana agbagayda.

,,,,,,,,,,,,,,

No comments: