12.31.2006

Ang Parabula ng Nakasarang Pintuan-The Parable of the Closed Door

Sa paglalakbay ni Hesus sa iba't ibang lugar, may isang taong nagtanong sa Kaniya ng
"Panginoon, kaunti lang po ba ang maliligtas?"

Sumagot si Hesus nang " Sikapin ninyong pumasok sa masikip na pintuan, dahil sinasabi ko sainyo, marami ang magnanais makapasok ngunit hindi sila makakapasok dahil sa panahong mabuhay ulit ang Maybahay, at isinara ang pintuan, mananatili kayo sa labas
at kakatok habang sumisigaw ng "Panginoon, pagbuksan mo kami." Siya ay sasagot nang
"Hindi ko kayo kilala. Ipapaalala ninyo sa Kaniya, "Kumain at uminon tayo habang tinuturuan MO kami." Pero sasagutin pa rin kayo nang. Hindi ko alam kung saan kayo nanggaling; layuan ninyo ako. Doon ay tatangis kayo kapag nakita ninyo si Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta sa kaharian ng Diyos at kayo ay hindi makakasama.

Maraming mga taong manggaling mula sa silangan at kanluran, hilaga at timog at sila ay uupo sa mesa ng Kaharian ng Diyos. Kung sino ang itinuring na huli ang magiging
una at ang mga una ay magiging huli.

Translated from the Parable of the Closed Door.

He went on his way through towns and villages, teaching, and journeying toward Jerusalem. 23 And some one said to him, "Lord, will those who are saved be few?" And he said to them, 24 "Strive to enter by the narrow door; for many, I tell you, will seek to enter and will not be able. 25 When once the householder has risen up and shut the door, you will begin to stand outside and to knock at the door, saying, `Lord, open to us.' He will answer you, `I do not know where you come from.' 26 Then you will begin to say, `We ate and drank in your presence, and you taught in our streets.' 27 But he will say, `I tell you, I do not know where you come from; depart from me, all you workers of iniquity!' 28 There you will weep and gnash your teeth, when you see Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God and you yourselves thrust out. 29 And men will come from east and west, and from north and south, and sit at table in the kingdom of God. 30 And behold, some are last who will be first, and some are first who will be last."

Back to Mga Bugtong at Parabula.

,

No comments: