7.31.2006

CAPAMPANGAN FOLK SONG-ARUY

ARUY!Aruy, catimias na nitang dalaga!
Lawen que pa sa nung ninu ya!
Piquiling-quiling ne itang buntuc na
Puntuc-salicap maibug manabu ya!

Aniang aquilala cu ya
Ing malagung Pisiang pala!
A anac nang Indang Juana
Bibincang nasi'ng tinda na.

Caya cu pa sa icutang
Nung bisa ya ping pautang
"Aguiang guisangan mu na
Ing lugud cu queca dacal"
-enseragon!


Aruy, caticdi na nitang baintao
Lawen que pamu nung ninu mo!
Pipapalatuc no reng sapatus na
Queng quintab da maibug masilo ca!

Aniang aquilala cu ya
Ing paliquerung Pol pala!
A anac nang Mamang Beltu
Limpia bota ya queng cantu

Buri co sang pa-"shine" caya
Reng "high heels" cu 'guiang mal la pa
"Atse, queng leguan mung yan
E ca sucat mamayad man!"
-tararajin!

Aruy, calagu na nining anac da!
Lawen cu ne mua, nung ninu ya!
Pi-arimunding-munding neng gamat na
Queng labit na pihung mayama ca!

Aniang aquilala cu ya
Ing anac cung Eileen pala!
A quiquilican cu ngeni
Malagu ya pin mong dili

Buri re mong pamalainan
Detang macualta qng dalan
Oneng, e pu magsilbi
Atin neng nobyung principi!

Technorati tags:
, ,,,
,,,,
,, ,
,, ,
,