12.22.2005

Ang Parabula ng Mga Bulag at ang Elepante

Ang Parabula ng Mga Bulag at ang Elepante
Tagalog version.
Si Buddha ay nagkuwento:

Minsan ay may isang raha (hari) na anyayahan ang mga taong ipinanganak na bulag at ipakita sa kanila ang isang elepante.

Sinunod ito ng kaniyang katulong. Sa isang bulag ay pinahawakan niya ang ulo ng elepante, sa isa naman ay ang tainga, sa isa ay ang mahabang ilong, ang isa ay ang isa sa mga sungay nito sa nguso; sa isa pa ulit
ay ang katawan, habang ang isa ay paa, sa isa pang bulag ay ang likod at sa iba pang bulag ay ang buntot at ang dulo ng buntot.

Pagkatapos nang lahat ay nagkarron ng pagkakataon upang mahawakan ang elepante, tinanong ni Buddha kung ano sa palagay nila ang elepante.

Ang humawak ng ulo ay nagsabi na ito ay isang kalderong lutuan.
Ang humawak ng tainga ay nagsabi na ito ay isang bilao.
Ang humawak ng sungay ay nagsabi na ito raw ay talim sa pang-araro.
Ang humawak ng mahabang ilong nito ay nagsabing ito ay ang pangararo.
Ang humawak ng katawan ay sinabing ito ay imbakan ng inani.
Ang humawak ng paa ay sinabing ito ay poste.
Ang humawak ng likod ay sinabing ito ay bayuhan.
Ang humawak ng buntot ay sinabing ito ay pambayo.
Ang humawak ng dulo ng bunto ay sinabing ito ay panglinis.

Dahil sa bawa't isa ay gumigiit ng kanilang paniniwala, di kalaunan,
sila ay nag-aaway-away.

Ang leksiyon sa parabula. Ang bawa't nagtuturo ay may iba'ibang
paniniwala ayon sa kanilang iniisip na tama kahit sila ay tulad sa
mga bulag na pinaniwalaan lang ang kanilang nahahawakan.

English version.


The Buddha told a story, "Once upon a time there was a certain raja who called to his servant and said, 'Come, good fellow, go and gather together in one place all the men of Savatthi who were born blind... and show them an elephant.' 'Very good, sire,' replied the servant, and he did as he was told. He said to the blind men assembled there, 'Here is an elephant,' and to one man he presented the head of the elephant, to another its ears, to another a tusk, to another the trunk, the foot, back, tail, and tuft of the tail, saying to each one that that was the elephant.

"When the blind men had felt the elephant, the raja went to each of them and said to each, 'Well, blind man, have you seen the elephant? Tell me, what sort of thing is an elephant?'

"Thereupon the men who were presented with the head answered, 'Sire, an elephant is like a pot.' And the men who had observed the ear replied, 'An elephant is like a winnowing basket.' Those who had been presented with a tusk said it was a ploughshare. Those who knew only the trunk said it was a plough; others said the body was a grainery; the foot, a pillar; the back, a mortar; the tail, a pestle, the tuft of the tail, a brush.

"Then they began to quarrel, shouting, 'Yes it is!' 'No, it is not!' 'An elephant is not that!' 'Yes, it's like that!' and so on, till they came to blows over the matter.

"Brethren, the raja was delighted with the scene.

"Just so are these preachers and scholars holding various views blind and unseeing.... In their ignorance they are by nature quarrelsome, wrangling, and disputatious, each maintaining reality is thus and thus."

Back to Mga Bugtong at Parabula.