5.10.2006

Capampangan Folk Songs-ANGUIANG LAGYU CU MU MAN

ANGUIANG LAGYU CU MU MAN

uploaded by cathcath.com

Ining album cung malda
ining pusu cung qui-quiacan
Buclatan me e ca magsilbat
catunculan, mu iti o Irang

Nung queca yang quelinguan
itang bie tang miralan
Lalam ning masalang bulan
cacu sinumpa ca Irang

Nung wari't quelinguan mu na
queca salamat sinta
Qng anguia mang migtacsil ca
pagnasan cung miuman ca pa

Dalagang quiquiacan cu
nanung depat mu cacu
Pigtacsilan me ing pusu cu
E na ca melunus cacu

Mamen cung catataulian
Ing bilin cu mu Irang
E me sana cacalinguan
anguiang ing lagyu cu mu man

(Repeat last 2 stanzas)

Back to Capampangan Folk Songs

,,,
,,,,
,, ,
,, ,
, ,

No comments: